គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)

បញ្ជីលុបតាម ឃុំ-សង្កាត់

  • 42,918 នាក់ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត

បញ្ជីលុបតាម ឃុំ-សង្កាត់