គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត នឹងដាក់ដំណើរការកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរឯកសារអស់សុពលភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ការស្វែងរកឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០២១

សម្គាល់៖ រាល់ប្រអប់ដែលមានសញ្ញាផ្កាយ () តម្រូវឱ្យបំពេញ ឬ ជ្រើសរើសជាមុន

សម្គាល់៖ រាល់ប្រអប់ដែលមានសញ្ញាផ្កាយ () តម្រូវឱ្យបំពេញ ឬ ជ្រើសរើសជាមុន

សម្គាល់៖ រាល់ប្រអប់ដែលមានសញ្ញាផ្កាយ () តម្រូវឱ្យបំពេញ ឬ ជ្រើសរើសជាមុន