គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)

ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងឆ្នាំ២០២០

  • 23,425 ការិ.ចំនួនការិយាល័យបានប្រើសរុប
  • 268,611 នាក់ចំនួនអ្នកចុះថ្មីសរុប
  • 137,362 នាក់ចំនួនស្រីចុះថ្មីសរុប
  • 154,768 នាក់ចំនួនលុបចេញពីបញ្ជី (ផ្លាស់ចេញ,ស្លាប់,ស្ទួន,ដកសិទ្ធិ)
  • 92,821 នាក់ចំនួនកែតម្រូវ
  • 88,788 នាក់ចំនួនផ្ទេរចូល
  • 8,831,988 នាក់ចំនួនសរុបក្នុងបញ្ជី
  • 4,712,734 នាក់ចំនួនស្រីសរុប
  • 17,734 នាក់ចំនួនជនពិការសរុប
  • 7,117 នាក់ចំនួនជនពិការស្រីសរុប