គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)

ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០២១

  • 23,602 ការិ.ចំនួនការិយាល័យបានប្រើសរុប
  • 1,652 ឃុំ សង្កាត់ចំនួន ឃុំ សង្កាត់សរុប
  • 9,205,681 នាក់ចំនួនសរុបក្នុងបញ្ជី
  • 4,904,832 នាក់ចំនួនស្រីសរុប
  • 23,591 នាក់ចំនួនជនពិការសរុប
  • 10,000 នាក់ចំនួនជនពិការស្រីសរុប