គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)

ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងឆ្នាំ២០២២

  • 23,789 ការិ.ចំនួនការិយាល័យបានប្រើសរុប
  • 592,087 នាក់ចំនួនអ្នកចុះថ្មីសរុប
  • 295,636 នាក់ចំនួនស្រីចុះថ្មីសរុប
  • 271,142 នាក់ចំនួនលុបចេញពីបញ្ជី (ផ្លាស់ចេញ,ស្លាប់,ស្ទួន,ដកសិទ្ធិ)
  • 61,769 នាក់ចំនួនកែតម្រូវ
  • 184,019 នាក់ចំនួនផ្ទេរចូល
  • 9,710,645 នាក់ចំនួនសរុបក្នុងបញ្ជី
  • 5,161,906 នាក់ចំនួនស្រីសរុប
  • 34,887 នាក់ចំនួនជនពិការសរុប
  • 15,352 នាក់ចំនួនជនពិការស្រីសរុប