គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)

ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០១៩

  • 23,365 ការិ.ចំនួនការិយាល័យបានប្រើសរុប
  • 8,629,357 នាក់ចំនួនសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០១៩
  • 4,603,256 នាក់ចំនួនស្រីសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០១៩
  • 15,877 នាក់ចំនួនជនពិការសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០១៩
  • 6,383 នាក់ចំនួនជនពិការស្រីសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០១៩