គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)

ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០២២

  • 23,789 ការិ.ចំនួនការិយាល័យបានប្រើសរុប
  • 1,652 ឃុំ សង្កាត់ចំនួន ឃុំ សង្កាត់សរុប
  • 9,710,655 នាក់ចំនួនសរុបក្នុងបញ្ជី
  • 5,161,909 នាក់ចំនួនស្រីសរុប
  • 34,887 នាក់ចំនួនជនពិការសរុប
  • 15,352 នាក់ចំនួនជនពិការស្រីសរុប