គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)

ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០២០

  • 23,425 ការិ.ចំនួនការិយាល័យបានប្រើសរុប
  • 1,646 ឃុំ សង្កាត់ចំនួន ឃុំ សង្កាត់សរុប
  • 8,831,971 នាក់ចំនួនសរុបក្នុងបញ្ជី
  • 4,712,732 នាក់ចំនួនស្រីសរុប
  • 17,734 នាក់ចំនួនជនពិការសរុប
  • 7,117 នាក់ចំនួនជនពិការស្រីសរុប