គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)
ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ លោកអ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរឯកសារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់លោកអ្នកដែលអស់សុពលភាពបានតាមរយៈគេហទំព័រនេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនអាចស្នើសុំកែតម្រូវទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបានទេ ។ ករណីពិនិត្យឃើញថា ឈ្មោះ ឬទិន្នន័យក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ប្រភេទថ្មីមានឈីប (Chip) ខុសគ្នានឹងឈ្មោះ ឬទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០១៩ សូមលោក អ្នកអញ្ជើញទៅជួបក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំ សង្កាត់ដែលលោកអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ។ សូមអរគុណ

ការតាមដានដំណើរការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរឯកសារ