គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)

ការតាមដានដំណើរការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរឯកសារ