គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)
National Election Committee (NEC)

សូមអភ័យទោស លោកអ្នកមិនអាចភ្ជាប់មកកាន់ គ.ជ.ប បានទេ
សូមព្យាយាមម្ដងទៀត